ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Tisztelt Betegünk!

Ön annak érdekében keresett fel bennünket, hogy gyógykezelésben részesítsük. Ennek mi a legjobb tudásunk és a jogszabályokban – beleértve a Magyar Orvosi Kamara orvosetikai normáit is – foglaltak alapján teszünk eleget. Célunk, hogy az Ön által választott egészségügyi szolgáltatást a lehető legnagyobb megelégedése mellett végezzük.

Tudnia kell, hogy a gyógykezelés része az Ön adatainak kezelése is. Kezeljük az Ön személyazonosító adatait, amely gyűjtőfogalomba azok az adatok tartoznak, amelyekből az Ön személye beazonosítható. Emellett kezeljük az Ön egészségügyi adatait. E körbe tartoznak mindazon adatok, amelyek az Ön gyógykezelése során keletkeznek vagy úgy, hogy Öntől tudjuk meg őket, vagy úgy, hogy mi magunk képezzük azokat vagy más orvostól, egészségügyi intézménytől jutnak a tudomásunkra. Emellett, hogy kapcsolatot tarthassunk Önnel, kezeljük az Ön hozzájárulása alapján a kapcsolattartási adatait is.

Mindez azt a célt szolgálja, hogy az Ön gyógykezelése a lehető leghatékonyabb lehessen.

A gyógykezelési célú adatkezelés kereteit jogszabályok határozzák meg, amelyek részletes leírásokat, benne komoly kötelezettségeket írnak elő számunkra. Egyik ilyen kötelezettségünk, hogy az adatkezelés megkezdése előtt Önt részletesen tájékoztassuk az adatkezelésről és annak körülményeiről. Jelen dokumentum annak érdekében született, hogy Ön minden, gyógykezelési célú adatkezeléssel kapcsolatos információt egy helyen megtaláljon.

Kérjük, hogy szíveskedjen elolvasni ezt a tájékoztatót, hogy részleteiben is ismerje, kik, milyen célból, milyen terjedelemben és meddig kezelik az Ön adatait. Ha a tájékoztatóval kapcsolatban vagy magával az adatkezeléssel kapcsolatban lenne kérdése, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

Az adatkezelési tájékoztató megismeréséről Önnek nyilatkoznia kell, hogy mi is tudjuk, megismerte azokat az információkat, amelyek az adatkezeléssel kapcsolatosak. Emellett egy hatósági vizsgálat során nekünk be kell tudnunk mutatni, hogy Önt megfelelően tájékoztattuk az adatkezelésünkről.

……………………………………………………………

dr. Somogyi Rózsa

I. RÉSZ

AZ ADATKEZELŐ

1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

1.1. Adatkezelő neve: dr. Somogyi Rózsa / dr. Hanyecz és Tsai Bt.

1.2. A praxis címe: 8000 Székesfehérvár Berényi u. 11/a.

1.3. E-mail-címe: akupunktura.szekesfehervar@gmail.com

1.4. Telefonszáma: +36303853107

II. RÉSZ

DEFINÍCIÓK

Az Adatkezelő a gyógykezelés során személyes adatot, azon belül személyazonosító adatot és egészségügyi adatot kezel. A gyógykezelés hatékonysága érdekében, ha a beteg hozzájárul, kapcsolattartási adatok kezelésére is sor kerül. Jelen Adatkezelési Tájékoztató értelmezése során az egyes fogalmak jelentése:

Adatkezelő”: Az első pontban megjelölt orvos, valamint igénybevétele esetén, az utasítása szerint eljáró más közreműködő személy (például az asszisztense).

Személyes adat”: a személyazonosító adat (például név, TAJ szám, születési idő stb.), az egészségügyi adat (például az adott betegséghez tartozó kórkép, a vérvételi lelet, a vizsgálat során felmerülő panaszok stb.), valamint az e-mail-cím és/vagy a telefonszám.

Személyazonosító adat”: a beteg azonosítására szolgáló személyes adat (például név, társadalombiztosítási azonosító jel („TAJ szám”), születési idő stb.), amelyet a gyógykezelés céljából az orvos az egészségügyi adattal együtt, az egészségügyi dokumentáció részeként kezel.

Egészségügyi adat”: a beteg egészségi állapotával kapcsolatba hozható minden információ, adat, dokumentum. Az egészségügyi adat a személyes adatok különleges kategóriájába tartozik.

Egészségügyi dokumentáció”: az egészségügyi szolgáltatás során az egészségügyi dolgozó tudomására jutó, a beteg kezelésével kapcsolatos egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától. (Ez maga a betegnyilvántartás.)

„Kapcsolattartási adat”: amin keresztül az Adatkezelő kapcsolatot tud teremteni a beteggel; e- mailcím, telefonszám.

„Érintett”: az a magánszemély, akire a kezelt adatok vonatkoznak, jelen esetben a beteg vagy páciens, esetenként az elhunyt személy.

Általános Adatvédelmi Rendelet” (GDPR): az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

„EESZT”: Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér, amely az egészségügyben kezelt adatok egységes, elektronikus tárhelye, ahol az egészségügyi adatok kezelése megtörténik.

III. RÉSZ

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA ADATKEZELÉSI CÉLOK SZERINT

1. Gyógykezelési tevékenység végzése

A gyógykezelés végzése jelenti a betegség megelőzésével, az egészség megőrzésével, valamint a betegségek felismerésével, kezelésével kapcsolatos tevékenységünket, jelenti továbbá a tényleges gyógyítást, vagyis az egészségügyi problémák kezelését, emellett az állapot szinten tartását, a rehabilitációt, és az ehhez kapcsolódó orvosi tevékenységünket.

Ezen tevékenységek során a jogszabályban meghatározott adatok, valamint azon adatok kezelése történik, amelyet a cél (sikeres gyógykezelés) elérése érdekében indokoltnak tartunk. A kezelt adatok nyilvántartása minden esetben az egészségügyi dokumentációban (betegnyilvántartás) történik.

1.1. A kezelt adatok forrása

A kezelt adatok forrása fő szabály szerint az egészségügyi ellátást igénybe vevő személy, azaz Ön. Egészségügyi adatot más, harmadik személytől is felvehetünk. Ezek a harmadik személyek lehetnek az Önt kísérő hozzátartozók vagy más személyek például akkor, amikor az adatot saját maga az állapotából kifolyólag nem képes közölni velünk. Harmadik személytől származik az adat akkor is, amikor az egészségügyi ellátórendszeren belül dolgozó személy küldte a beteget és az adatait hozzánk és az adatfelvétel nálunk ezek alapján történik. A gyógykezelés során mi magunk is létrehozunk olyan egészségügyi adatot (például a diagnózis felállítása, a lehetséges kezelési javaslat megállapítása), amely kezelése a betegnyilvántartásban megtörténik.

1.2. A kezelt adatok köre

1.2.1. A gyógykezelés során kezeljük az Ön személyazonosító adatait és egészségügyi adatait.

1.2.2. Személyazonosító adatai az alábbiak:

(a) az Ön családi és utóneve

(b) születési neve

(c) a neme

(d) a születési helye és ideje

(e) az Ön édesanyja leánykori családi és utóneve

(f) az Ön lakóhelye

(g) az Ön tartózkodási helye

(h) az Ön TAJ száma

1.2.3. Az 1.2.1 pontban foglaltakon felül kötelesek vagyunk kezelni az egészségügyi dokumentációban rögzítendő adatokat. Ezek a következők:

(a) a gyógykezelésről értesítendő személy neve, címe, elérhetősége; kiskorú vagy gondnokság alatt álló beteg esetén a törvényes képviselő neve, címe, elérhetősége

(b) kórelőzmény, kórtörténet

(c) első vizsgálat eredménye

(d) diagnózist és gyógykezelési tervet megalapozó vizsgálati eredmények, vizsgálatok elvégzésének időpontjai

(e) ellátandó betegség neve, kialakulása alapjául szolgáló betegségek, kísérőbetegségek, szövődmények

(f) ellátást közvetlenül nem indokoló betegség és kockázati tényezők megnevezése

(g) elvégzett beavatkozások ideje és azok eredménye

(h) gyógyszeres és egyéb terápia és azok eredménye

(i) a beteg gyógyszer-túlérzékenységének adatai

(j) bejegyzést tevő egészségügyi dolgozó neve, bejegyzés időpontja

(k) betegnek, tájékoztatásra jogosult más személynek nyújtott tájékoztatás tartalmának rögzítése

(l) beleegyezés és visszautasítás ténye, ezek időpontja

(m) minden egyéb adat és tény, mely a beteg gyógyulására befolyással lehet

(n) vizsgálatokról készült leletek

(o) gyógykezelés és konzílium során keletkezett iratok

(p) ápolási dokumentáció

(q) képalkotó diagnosztikus eljárások felvételei

(r) beteg testéből kivett szövetminták

1.2.4. Ezeken kívül felvehetünk egyéb, olyan adatot is, amely a megítélésünk szerint a gyógyításhoz szükséges.

1.3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelést az Általános Adatvédelmi Rendelet 9. cikk (2) bekezdésének h) pontja alapján végezzük, azaz az adatkezelés az orvosi diagnózis felállítása és/vagy egészségügyi, vagy szociális ellátás, vagy kezelés nyújtása érdekében szükséges. Emellett köteleznek bennünket az adatkezelésre az egészségügyi adatkezelésről szóló magyar jogszabályok előírásai is. Ezek alapján kötelességünk az egészségügyi dokumentáció vezetése, amelyben az Önre vonatkozó személyes adatokat kezeljük. Ezen jogszabályok előírják azt is, hogy az egészségügyi adatok felvétele a gyógykezelés része.

1.4. Az adatkezelés megtagadásának következménye

A gyógykezelés során Ön önkéntesen adja meg a személyes adatait, így Ön – bizonyos esetekben – megtagadhatja az egészségügyi adatainak és a személyazonosító adatainak átadását, azonban így az orvosi diagnózis felállítása akadályba fog ütközni, és az Ön ellátása nem feltétlenül vagy egyáltalán nem lesz biztosított.

1.5. Az adatkezelés időtartama

Az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított 30 évig, a zárójelentést 50 évig kötelesek vagyunk megőrzi. A képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőriznünk.

2. Kapcsolattartás Önnel

A hatékony gyógyítás része, hogy szükség esetén Önnel kapcsolatba léphessünk. Számos olyan helyzet létezik, amikor nekünk kell valamely információ beszerzéséhez vagy átadásához, kezelések között vagy azok érdekében Önhöz fordulnunk.

2.1. A kezelt adatok forrása

A kapcsolattartás érdekében kezelt adatokat Öntől vesszük fel.

2.2. Kezelt adatok köre

Kapcsolattartás érdekében az alábbi adatokat kezeljük:

— név; valamint

— e-mail-cím;

— és/vagy telefonszám.

Ön dönthet úgy, hogy nem járul hozzá ahhoz, hogy a kapcsolattartás érdekében a fenti adatait kezeljük.

Ön dönt arról is, hogy mely adatát vagy adatait kezelhetjük a kapcsolattartás érdekében.

Ha Ön úgy dönt, hogy nem járul hozzá a kapcsolattartáshoz szükséges adatok kezeléséhez, akkor nem tudjuk Önnel a kapcsolatot hatékonyan tartani, ami fennakadást okozhat az Ön ellátásában.

2.3. Az adatkezelés jogalapja

Az Ön által megadott kapcsolattartási adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, amelynek jogalapját az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szolgáltatja.

A hozzájárulást az adatok kezeléséhez írásban kérjük Öntől. Ezen a hozzájáruló nyilatkozaton döntheti el, hogy mely adata kezeléséhez járul hozzá.

Ön bármikor jogosult a megadott hozzájárulás visszavonására. Innentől fogva azonban mi nem tudunk hatékonyan kapcsolatba lépni, kapcsolatot tartani Önnel.

2.4. Az adatkezelés időtartama

A kapcsolattartási adatait addig kezeljük, ameddig Ön a 2.3 pontban meghatározott hozzájárulását vissza nem vonja. Az adatkezelésre a jogalapunk akkor is megszűnik, ha Ön nem lesz a praxisunk betege.

IV. RÉSZ

KIK FÉRHETNEK HOZZÁ AZ ADATOKHOZ?

Az Ön személyes adataihoz a III. rész 1. és 2. pontjaiban lefektetett adatkezelési célok érdekében a praxisban dolgozók férnek hozzá. Ez azt jelenti, hogy az orvos mellett, az orvos utasításai alapján és a felügyelete mellett, a vele együtt dolgozó asszisztens, esetleg más, a gyógykezelés során közreműködő személy férhet hozzá az Ön adataihoz.

V. RÉSZ

ADATTOVÁBBÍTÁS

A magyar jogszabályban rögzítettek szerint az egészségügyi ellátóhálózaton belülre és az egészségügyi ellátóhálózaton kívülre is kötelesek vagyunk az Ön személyes adatát, adatait továbbítani.

Az adattovábbítás címzettjei a 2. számú mellékletben kerülnek felsorolásra.

Ezek az adattovábbítások csak esetlegesen merülhetnek fel. Például, ha bizonyos fertőző betegséget észlelünk Önnél, úgy ezen betegségre vonatkozó adatokat az Adatkezelő köteles továbbítani az egészségügyi államigazgatási szervnek. Az adattovábbításokkal kapcsolatos részletes tájékoztatást (beleértve a továbbítással érintett adatkört, a továbbítás címzettjét, a továbbítás célját és jogalapját) akkor adjuk meg, amikor az adattovábbítás ténylegesen előfordul.

VI. RÉSZ

ADATBIZTONSÁG

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy megtettük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítottuk és működtetjük azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Ön személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek.

Az adatokhoz való hozzáférés biztonságát jelszavas védelemmel garantáljuk az elektronikusan kezelt adatok esetében, a papíralapú dokumentációt pedig elzártan kezeljük.

Az adatok véletlen megsemmisülésének megakadályozása érdekében rendszeresen biztonsági mentéseket hajtunk végre.

VII. RÉSZ

AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

A fenti III. részben felsorolt adatainak kezelésével kapcsolatban Önt megilletik az alábbi jogok.

Az alábbi jogokkal kapcsolatos kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül áttekintjük és tájékoztatjuk Önt az azzal kapcsolatban megtett intézkedésekről. Ha bonyolult a megítélendő kérdés vagy információt kell beszereznünk ahhoz, hogy a kérelmében foglaltaknak eleget tegyünk, akkor ez a határidő legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

1. A hozzáféréshez való jog

1.1. Ön jogosult az Önre vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat megismerni, Ön betekinthet az egészségügyi dokumentációba, valamint az adatairól másolatot kérhet. Ha Ön utólag szeretne információkhoz jutni az általunk kezelt, Önnel kapcsolatos adatok köréről, a kezelés módjáról, valamint annak részleteiről, akkor a hozzáférési jogát írásban gyakorolhatja írásbeli üzenet küldésével az I. rész 1. pontjában megadott elérhetőségeken. Igényét ezen felül személyesen is jelezheti.

1.2. A gyógykezeléshez kapcsolódó adatkezelés bizonyos köréről Ön közvetlenül az EESZT rendszerből is tájékozódhat. Ehhez a www.eeszt.gov.hu weboldalt kell meglátogatnia, itt az Ügyfélkapu és az Ön TAJ száma használatával tud belépni a rendszerbe, ahol a saját egészségügyi adatait láthatja.

1.3. Ön az általunk kezelt személyes adatainak másolatát első alkalommal díjmentesen megkapja. Tájékoztatjuk Önt, hogy ha ezt követően további másolatra lenne szüksége, akkor ezen további másolatokat saját költségére kaphatja meg.

1.4. Ha Ön elektronikus levélben (e-mailben) kér az adataihoz hozzáférést – az Ön ellenkező kérelme hiányában – kérelmét elektronikusan (e-mailben) teljesítjük.

2. A helyesbítéshez való jog

2.1. Ön az I. rész 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban vagy személyesen kérheti, hogy módosítsuk vagy kijavítsuk valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy ha megváltozik a neve, lakcíme), illetve egészségügyi adatát.

2.2. Az egészségügyi adat javítása során úgy járunk el, hogy a hibás egészségügyi adatot az adatfelvételt követően nem töröljük, hanem azt úgy javítjuk ki, hogy az eredeti adat is megállapítható legyen.

3. A törléshez való jog

3.1. Ön az I. rész 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban vagy személyesen kérheti a személyes adatainak a törlését bizonyos esetekben, így például, ha a betegellátás során olyan személyes adatot vettünk volna fel, amely a gyógykezeléshez és az egészségügyi dokumentáció vezetéséhez nem szükséges.

3.2. Mivel az egészségügyre vonatkozó jogszabályok pontosan meghatározzák, hogy mennyi ideig szükséges az egészségügyi adatokat tárolni, az azokra irányuló törlési kérelmet nem teljesíthetjük, ha a jogszabályban meghatározott kötelező megőrzési idő még nem telt el.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

4.1. Ön az I. rész 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban vagy személyesen kérheti, hogy a személyes adatainak kezelését korlátozzuk a jogszabályban meghatározott esetekben. Ha az adatok korlátozás alá kerülnek, úgy fő szabály szerint azokat a korlátozás kezdetétől csak tároljuk, egyéb adatkezelési műveletet nem hajtunk végre rajtuk.

4.2. Az adatai korlátozását kérheti abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a jogai gyakorlására irányuló kérelmét jogellenesen kezeltük, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági eljárás miatt szükséges az, hogy a kérelmét ne töröljük. Ekkor a hatóság megkereséséig azt tovább tároljuk. Akkor is kérheti az adatai kezelésének korlátozását, ha az adatai pontosságát vitatja. Ez esetben az ellenőrzési folyamat lezárultáig az adatait korlátozottan kezeljük. Akkor is kérheti az adatkezelés korlátozását, ha nekünk már nincs szükségünk az adatokra, de Ön például egy bírósági eljárás miatt mégis kéri azok megtartását.

5. Az adathordozhatósághoz való jog

5.1. Ön az I. rész 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban vagy személyesen kérheti azokat a személyes adatokat, amelyeket az Ön hozzájárulása alapján elektronikus formában kezelünk.

5.2. Kérésére az adatokat olyan formában kell biztosítanunk az Ön számára, amely a későbbiekben is felhasználható és amely engedi, hogy Ön értelmezni tudja a benne foglalt információt és azt utóbb, más szolgáltatónál is fel tudja használni. Így ezeket az adatokat nem kódoljuk és nem védjük jelszóval sem.

5.3. Igénye szerint az Ön adatait mi is átadhatjuk egy Ön által kiválasztott másik orvosnak, illetve szolgáltatónak, például amennyiben orvost kíván váltani.

VIII. RÉSZ

AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGE

Amennyiben Ön a VII. részben foglalt jogait érintő kérelmet terjesztett elő, azonban kérelmét nem teljesítettük, Ön jogosult a felügyeleti hatósághoz fordulni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását abban az esetben kezdeményezheti, ha adatvédelmi jogsértést tapasztal.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a NAIH javasolja az érintetteknek, hogy bármely probléma esetén először lehetőleg az adatkezelőhöz, azaz hozzánk forduljanak a békés megoldás megtalálása érdekében. Jelen esetben ezért arra kérjük, ha bármilyen problémája, igénye merül fel, azt először nekünk jelezze, bár ezt természetesen nem várhatjuk el Öntől kötelező jelleggel.

Ön a hatósággal a következőképpen tudja a kapcsolatot felvenni: e-mailben az ugyfelszolgalat@naih.hu címen, levélben pedig a 1530 Budapest, Pf.: 5. címen keresheti őket.

IX. RÉSZ

A HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁS SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSEK

Az adatkezelések célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők/ügyfelek/partnerek részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatait tartalmazó direkt marketing tartalmú megkeresések, az ügyfelek/partnerek igényeinek minél teljesebb körű kiszolgálása, valamint a Társaság szolgáltatásairól, termékeiről, újdonságairól, híreiről, eseményeiről és akcióiról ügyfelei/partnerei rendszeres, általános vagy személyre szabott tájékoztatás.

Az adatkezelési célok érdekében a Társaság nem természetes személy címzettek részére az általuk megadott elektronikus levelezési cím felhasználásával, természetes személy részére küldött reklám esetén az érintett előzetes egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján közvetlen ajánlatadási illetve informális céllal e-maileket, valamint hírleveleket küld az érintettnek. A Társaság az ilyen tárgyú információkat személyesen vagy telefonon is közvetíti az ügyfelek/partnerek felé. Amennyiben a hírlevélre a honlapon iratkozhat fel az érintett, a feliratkozás megtételének helyén el kell fogadnia az Adatvédelmi Tájékoztatót. Ezt egy jelölőnégyzettel (checkbox) teheti meg. A Társaság biztosítja, hogy a marketing célú e-mailekről az érintett bármikor ingyenesen leiratkozzon akár elektronikus úton (az adott hírlevélben található link alkalmazásával), e-mailben (akupunktura.szekesfehervar@gmail.com), vagy postai úton (a leiratkozási kérelmet az alábbi címre kérjük megküldeni: dr. Hanyecz és Tsai Bt., dr. Somogyi Rózsa, 8000 Székesfehérvár Donát u. 65.)

Kezelt adatok köre:  e-mail cím, név/cégnév, nyelv, hozzájárulás megadásának időpontja, utolsó módosítás időpontja, rögzítés módja

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás

Adattárolás határideje: a hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal

Adattárolás módja: elektronikus automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem történik az adatkezelés során.

Adatfeldolgozók: A Társaság a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Társaság a MailChimp nevű szolgáltatást üzemeltető, USA-beli székhellyel rendelkező Rocket Science Group LLC elnevezésű adatfeldolgozóval kötött szerződést a hírlevél küldés kapcsán. A MailChimp a EU-US Privacy Shield alá tartozó vállalkozás, amely vállalta, hogy megfelel a GDPR előírásainak. A MailChimp használatának adatvédelmi szabályai az alábbi elérhetőségen ismerhetők meg:
https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://mailchimp.com/legal/terms/

Adatfeldolgozó neve: Rocket Science Group LLC („Mailchimp”)
címe: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308
adatfeldolgozás célja: hírlevélküldés
adatfeldolgozással érintett adatok: e-mail cím, név/cégnév, nyelv, hozzájárulás megadásának időpontja, utolsó módosítás időpontja, rögzítés módja

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést a Társaság utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag a Társaság rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat a Társaság rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.

Az érintett az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe, és ennek keretében személyes adatot ad át az adatfeldolgozást végző részére. Az adatfeldolgozó rendelkezik mindazon személyi, tárgyi és biztonsági feltételekkel, melyeket jogszabály előír. A személyes adatok kezelése során az Adatkezelő által bevont adatfeldolgozókat a jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

Egyéb: Az érintett az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz is, hogy adatait a  dr. Hanyecz és Tsai Bt. cégjegyzékbe közhitelesen bejegyzett tulajdonosai a tulajdonosi jogaik gyakorlásához szükséges mértékben megismerhessék.

A kezelt adatok harmadik fél részére nem kerülnek átadásra, kivéve a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott esetekben, illetve ha jogszabály, illetve jogerős bírósági vagy hatósági határozat másként rendelkezik.

A személyes adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. Ennek megfelelően az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.